Sisterhood

การเลือกปฏิบัติในการจ้างงานเป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมายในบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะในตำแหน่งที่เพศ หรือความแตกต่างไม่ใช่อุปสรรคของการทำงาน อย่างไรก็ตาม อคติทางเพศในที่ทำงานยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญต่อความก้าวหน้าด้านอาชีพของหลาย ๆ คนในประเทศไทย

ข้อมูลจากสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ที่รวบรวมข้อมูลประกาศงานของประเทศไทยในช่วงเดือนตุลาคม 2563 ถึงกรกฎาคม 2566 ครอบคลุมนายจ้างกว่า 5,500 ราย และประกาศรับสมัครงานกว่า 300,000 ฉบับ พบว่าตลาดแรงงานไทยยังมีการระบุข้อจำกัดทางอายุและเพศสภาพ 
โดยงานที่ต้องการผู้จบการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี มีการระบุว่าต้องการเพศใดเพศหนึ่งเกือบร้อยละ 40 ส่วนงานที่ประกาศหาผู้จบการศึกษาปริญญาโทขึ้นไปมีการระบุเพศเพียงร้อยละ 6 ส่วนงานที่ประกาศหาผู้จบการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป มีการระบุเพศเพียงร้อยละ 6

ทั้งนี้ งานส่วนใหญ่ที่ระบุว่าต้องการผู้ชายจะเป็นงานช่างเทคนิค หรืองานก่อสร้าง และงานส่วนใหญ่ที่ต้องการผู้หญิงจะเป็นงานทางบัญชีหรืองานเลขานุการ

Jobsdb by SEEK แพลตฟอร์มการจ้างงานชั้นนำแห่งแรกในไทย

ทั้งนี้ Jobsdb by SEEK แพลตฟอร์มการจ้างงานชั้นนำแห่งแรกในไทยที่ใช้นโยบาย “Fair Hiring” (การจ้างงานที่เป็นธรรม) มาตั้งแต่ปี 2565 โดยการจ้างงานที่เป็นธรรมคือแนวทางปฏิบัติในการใช้มาตรการความหลากหลาย (Diversity) และการไม่แบ่งแยก (Inclusion) ในสถานที่ทำงาน และสร้างความมั่นใจว่าองค์กรจะไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหรือกลุ่มใด ๆ ในระหว่างกระบวนการจ้างงาน

รวมถึงเทศกาล Pride Month ที่เกิดขึ้นทุกเดือนมิถุนายนของทุกปี Jobsdb by SEEK จึงผลักดันนโยบายแห่งความเท่าเทียม และรณรงค์ให้ผู้ประกอบการลงประกาศรับสมัครงาน โดยไม่จำกัดอายุ เพศ เชื้อชาติ สัญชาติ สถานภาพสมรส เพื่อดึงดูดผู้สมัครที่ใช่ โดยคัดเลือกจากความรู้และประสบการณ์อย่างเหมาะสม สนับสนุนความเสมอภาคของบุคคลในทุกด้าน

“ดวงพร พรหมอ่อน” กรรมการผู้จัดการ Jobsdb by SEEK กล่าวว่า Jobsdb by SEEK ในฐานะแพลตฟอร์มการสรรหาบุคลากรให้ความสำคัญ และเคารพต่อสิทธิมนุษยชนตลอดมา และถือเป็นแพลตฟอร์มจัดหางานแห่งแรกในประเทศไทยที่มองเห็นถึงความเท่าเทียม และการยอมรับความแตกต่างของบุคคล

โดยมีนโยบายขอความร่วมมือผู้ประกอบการในการลงประกาศรับสมัครงานโดยไม่จำกัดอายุ เพศ เชื้อชาติ สัญชาติ สถานภาพสมรส และปัจจัยอื่น ๆ ที่สื่อถึงการเลือกปฏิบัติในประกาศงานทุกตำแหน่งที่เปิดรับมาตั้งแต่ปี 2565

ทั้งนี้ Jobsdb by SEEK ยังเป็นองค์กรที่ได้รับประกาศเกียรติคุณองค์กรเครือข่ายตัวอย่างด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในปี 2565 อีกด้วย

นโยบายหลักของ SEEK

“Fair Hiring นับเป็นนโยบายหลักของ SEEK บริษัทแม่ที่ออสเตรเลีย และเราใช้นโยบายนี้เหมือนกันใน 8 ประเทศใน APAC เพราะเล็งเห็นว่าการจ้างงาน Fair Hiring นอกจากจะช่วยองค์กรลดปัญหาการค้นหาผู้สมัครงานแล้ว ยังเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการได้ผู้หางานที่มีประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานมากขึ้น ทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสสู่ความสำเร็จของผู้หางานทุกคนทุกกลุ่มในประเทศไทยที่ล้วนมีความสามารถแตกต่างหลากหลายเฉพาะบุคคลอีกด้วย”

“ดวงพร” กล่าวด้วยว่า Jobsdb by SEEK ทำการศึกษาเรื่องราวที่ชาว LGBTQ+ ต้องพบเจอในโลกแห่งการทำงาน และพบว่าพวกเขาเผชิญกับการสมัครงานที่มีการจำกัดเพศ การไม่กล้าเปิดเผยตัวตนที่แท้จริง ความรู้สึกไม่เข้าพวก ปัญหาในการเลื่อนตำแหน่ง และความก้าวหน้าทางอาชีพ การถูกเลือกปฏิบัติจากลูกค้า คำพูด และเสียงนินทาจากคนรอบข้าง และสวัสดิการที่ทำให้พวกเขารู้สึกเข้าถึงยาก องค์กรที่มีกลุ่มพนักงาน LGBTQ+ ควรเน้นแนวคิดและแนวปฏิบัติดังนี้

  • ไม่ก้าวก่ายและให้ความเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น รณรงค์ให้เกิดการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม
  • ไม่ควรคุยเล่นในเรื่องที่ไม่ควรคุย จนก่อให้เกิดการบูลลี่ ควรกล่าวถึงพนักงาน LGBTQ+ ให้เป็นเหมือนพนักงานคนอื่น ๆ จัดอบรมและทำความเข้าใจกับพนักงานคนอื่น ๆ พร้อมกับจัดตั้งชมรมหรือเครือข่ายเพื่อสนับสนุนพนักงาน LGBTQ+ มีสวัสดิการที่ครอบคลุมถึงพนักงาน LGBTQ+ จ้างพนักงานที่มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น กลุ่ม LGBTQ+ พนักงานที่มีความทุพพลภาพ หรือพนักงานผิวสี เป็นต้น

“แม้ตอนนี้เรื่องของชาว LGBTQ+ ในบ้านเราจะเปิดกว้างมากขึ้น แต่ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากที่ต้องพัฒนาและปรับปรุง จากการปรับตัวของหลายหน่วยงานในตอนนี้ ถือเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับชาว LGBTQ+ ว่าในอนาคตพวกเขาจะได้รับการยอมรับจากสังคมแบบ 100% โดยไม่มีข้อกังขา”

ทั้งนี้ Jobsdb by SEEK ในฐานะแพลตฟอร์มการหางานชั้นนำในเครือ SEEK รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นฟันเฟืองหนึ่งในการสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในตลาดงานประเทศไทย และพร้อมสนับสนุนความสำคัญเรื่องสิทธิมนุษยชน และเคารพต่อความเสมอภาคของบุคคลในทุกด้าน

โดยเฉพาะด้านการทำงาน และการสรรหาบุคลากรที่ใช้นโยบายการลงประกาศรับสมัครงานโดยไม่จำกัดอายุ เพศ เชื้อชาติ สัญชาติ สถานภาพสมรส และปัจจัยอื่น ๆ ที่สื่อถึงการเลือกปฏิบัติในประกาศงานทุกตำแหน่งที่เปิดรับ เพื่อให้เกิดการจ้างงานที่เสมอภาค และทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งมีงานต่าง ๆ มากมายที่พร้อมรองรับสำหรับทุกเพศอย่างเท่าเทียม 

Cr:prachachat