Sisterhood

องค์ไม่แสวงหาผลกำไร

องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) เพื่อสิทธิคนข้ามเพศเป็นหน่วยงานเฉพาะที่ดำเนินงานโดยมุ่งเน้นไปที่การสนับสนุน การศึกษา การเข้าถึงการรักษาพยาบาล ความช่วยเหลือทางกฎหมาย การเสริมสร้างศักยภาพสำหรับบุคคลข้ามเพศ โดยมุ่งมั่นที่จะเน้นย้ำถึงความเท่าเทียม ความไม่แบ่งแยกทางสังคม และขจัดการเลือกปฏิบัติเพื่อส่งเสริมสังคมที่เปิดกว้างสำหรับกลุ่มผู้หญิงข้ามเพศมากขึ้น